Apperkot for Gitler
Genre:
Spy detective
Runtime:
4 series for 44 minutes
Year of Production:
2015

Story

Apperkot for Gitler


Cast

Anton Momot
Igor Miklashevskiy
Polina Tolstun
Anastasia Shuvalova
Andrey Levin
Valter Schloss
Sergey Barkovskiy
Vsevolod Blumental-Tamarin
Anatoliy Dzivaev
Joseph Stalin
Alexey Eybozhenko
Lavrentiy Beria
Dmitriy Sutirin
Pavel Sudoplatov
Natalya Vysochanskaya
Olga Tchekhova

Filmmakers & Crew

Written by Viktor Volkov
Director Denis Neymand
Director of photography Pavel Fomintsev
Production designer Andrey Vasin
Producers Natalia Budkina, Andrey Antonov
Share:
.